หนังสือแนะนำ
ข้าวไทย ฉบับที่ 19
   
 
   
  กระบวนการสีข้าวจากโรงสี จัดเป็นการแปลรูปขั้นต้นของเมล็ดข้าว และได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนั้นจึงนำเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆ ต่อไป สำหรับ ข้าวสวนดุสิต ได้ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ออกแบบและติดตั้งด้วยระบบทันสมัยของ SATAKE โดยมีกระบวนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่
  1. ขั้นตอนการรับข้าวเปลือก
  2. ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก
  3. ขั้นตอนการขัดขาวข้าว
  4. ขั้นตอนการปรับปรุงเข้าว
 
ภาพกระบวนการผลิต
 
โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ตั้ง 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 02-244-5385